Årsberetning 2007

21 mai 2010

Årsrapport 2007
Generelt

Hovedkorpset har dessverre mistet fire på slagverk i desember og har lykkes med å rekruttere 3 nye trommeslagere fra Høvik Verk fra hhv 6., 4. og 3. trinn.
Vi har fremdeles en stor gjeng som er med i Storbandet og dette er nok mye av årsaken til at det er attraktivt for de eldste å fortsette i korpset. Vi mangler imidlertid mange på ungdomsskolenivået og det gjør at det er et stort gap mellom videregående og barneskolen. Det er viktig å gjøre korpset attraktivt i overgangen mellom barne- og ungdomskole slik at vi beholder alle som har lyst til å fortsette å spille. Det er viktig at foreldre og styret samarbeider om å oppmuntre ungdommen til å forsette i hovedkorpset.

Det er viktig for korpsets fremtid at vi hvert år klarer å rekruttere 10-15 nye musikanter. Noen vil alltid falle fra underveis og det er viktig at vi har musikanter fra alle klassetrinn representert i korpset slik at vi har en jevn musikalsk gruppering.
Gruppen av musikanter fra 4. trinn (Juniorkorps) og 5. trinn er i minste laget og her har vi ingen å miste. Her håper vi at foreldre og aspirant-/korpsledere vil ha et nært samarbeid for å holde denne gruppen sammen.

Vi har fortsatt med tradisjonell korpskafé den siste onsdagen i hver måned, populært for store og små.
AKTIVITETER

Korpset gjennomførte i 2007 de tradisjonelle vinter- og høstseminarene, Loppemarked, deltagelse på StorKORPSFESTivalen, sommerturer for Hovedkorpset og aspirantene og Julemarked i desember. I tillegg har vi hatt flere spilleoppdrag, blant annet i forbindelse med feiring av bibliotekets jubileum, rektors 60 års dag og åpning av den nye skøytebanen på Høvik.
MEDLEMSSTATUS

Korpset har pr. 16. januar 2008 totalt 53 medlemmer, fordelt på:
Hovedkorps : 24
Juniorkorps : 8
Aspiranter : 14
Støttespillere : 7
Instruktører

For første gang på mange år har vi nesten alle våre musikanter fått plass på Musikkskolen, vi har derfor færre egne instruktører. Vi har i løpet av 2007 kun hatt fire instruktører ansatt av korpset.
Dirigenter

Korpset har ansatt tre dirigenter; en for hovedkorpset, en for storbandet og en for aspirant- og juniorkorpset.

PLANER FREMOVER
Jubileumsåret 2008

Korpset fyller 90 år i august og vi ønsker å gjøre 2008 til et jubileumsår.
En Jubileumskomité skal nedsettes for å planlegge aktiviteter i løpet av året og sørge for at det blir en flott Jubileumskonsert og Jubileumsfest til høsten.
Loppemarked 2008

Vi ber alle korpsfamilier med å holde av helgen 11.-13. april for årets store dugnadsinnsats.

StorKORPSFESTivalen 2008 – er dessverre avlyst av arrangøren i år
Sommerturer 2008

Hovedkorpset legger sin Jubileumstur til Gardasjøen fra 22.-27. juni.
Aspiranter og Juniorkorps vil delta på den tradisjonsrike Aspirantfestivalen i Skien fra 6.-8. juni.

ØKONOMI

Korpset har en god økonomi. Inntektsbringene arbeid som alle foreldre må bidra på er ett Loppemarked på våren og Julemarked første søndag i advent.

Medlemsmassen i korpset har gått noe ned det siste året uten at vi ser på dette som noe dramatisk. Vi har imidlertid få musikanter fra 7. klasse, kun 2 på ungdomskolen mens totalt 12 musikanter (Hovedkorps/Storband) på videregående. Det gjør at det er stor nivåforskjell og sprik på musikantene i hovedkorpset. Det er derfor viktig å holde på de musikantene som i dag går på barneskolen i tillegg til de eldste. Korpsets fremtid er også avhengig av at vi hvert år klarer å rekruttere 10-15 nye aspiranter.

Vi ønsker også nye foreldre velkommen til å ta aktivt del i korpset aktiviteter og drift. Av erfaring vet vi at de musikantene som har foreldre som engasjerer seg i korpset er de som trives best og blir lengst i korpset!

Høvik, 18.01.2006

Elin Rognlien
Formann

Kommentarer er stengt